Köpvillkor

1. TILLÄMPLIGHET

Hyr Min Maskin – Stockholm AB (”Köp Min Maskin”) Allmänna Köpvillkor gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum.
Dessa Allmänna Köpvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Både företag och privatpersoner tillåts att handla på Köp Min Maskin webbsida.

2. PRODUKTINFORMATION

Varorna som presenteras på Köp Min Maskin webbsida utgör Köp Min Maskin ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Köp Min Maskin webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

3. PRISER OCH FRAKT

Aktuella priser på produkter lämnas på Köp Min Maskin webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer om inget annat särskilt angivits. Köp Min Maskin äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits. Köp Min Maskin priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Köp Min Maskin.

4. BETALNINGSVILLKOR OCH SÄKERHET

Betalning kan bland annat erläggas genom betalning med kontokort, eller betalningsalternativ från Klarna tex faktura. Betalning erläggas via partner om inte annat överenskommits. De till var tid fullständiga villkoren hos partner framgår i kassan. Köp Min Maskin förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.  När du lägger en beställning i butiken med Klarna Payments som den valda betalningsmetoden skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Klarna tillsammans med din leverans- och fakturaadress. Klarna svarar med ett unikt transaktions-ID. Detta ID sparas sen tillsammans med din beställning i WooCommerce för framtida referenser.

5. BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

Genom att genomföra ett köp hos Köp Min Maskin accepterar kunden dessa Allmänna Köpvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Köp Min Maskin – Order XXXX” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order har skickats”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. LEVERANS

Leverans sker inom Sverige och av anlitad transportör eller budfirma. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats till transportör. Köp Min Maskin bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Kunden är skyldig att betala upp till 50 % av ordersumman och samtliga merkostnader som kan uppstå vid ej mottagen leverans.

7. TRANSPORTSKADOR

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Köp Min Maskin. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Köp Min Maskin.  

8. REKLAMATION

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Köp Min Maskin, dock senast 10 dagar från fakturadatum.

9. GARANTI

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare.

10. ANSVAR

Föreligger fel som Köp Min Maskin ansvarar för åtar sig Köp Min Maskin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Köp Min Maskin har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Köp Min Maskin ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Köp Min Maskin med anledning av fel. Köp Min Maskin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

11. TEKNISK SUPPORT

För teknisk support har Köp Min Maskin rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

12. FORCE MAJEURE

Köp Min Maskin äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Köp Min Maskin kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

13. ÖVRIGT

Köp Min Maskin förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Köpvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Köp Min Maskin skriftliga samtycke. Köp Min Maskin förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Köpvillkor.